• Nguyễn Thị Hiền C
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Tự Nhiên - Nhóm trưởng Toán khối 9 - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0972201125
 • Phạm Văn Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi Đoàn - Nhóm trưởng Toán khối 8 - Giáo viên
  • Điện thoại:
   0936386158
  • Email:
   phamhieuleloi1@gmail.com
 • Nghiêm Bảo Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Chi Đoàn - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01677820465
  • Email:
   binh_nguyen_1208@yahoo.com
 • Phạm Thị Hương Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Xã hội - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0987078791
  • Email:
   rualeloi@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Chi Đoàn - Nhóm trưởng Lịch sử - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0978686487
  • Email:
   leerain.hn.vn@gmail.com
 • Nguyễn Bích Sinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0912668885
  • Email:
   bichsinh1994@gmail.com
 • Bùi Lê Phương Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhóm trưởng Tiếng Anh khối 8,9 - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01672955842
  • Email:
   lephuonghabui@gmail.com
 • Vũ Thị Ngọc Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Tổng phụ trách
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0972511292
 • Nguyễn Ngọc Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   nnquan2712@gmail.com
 • Dương Minh Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0944802993
  • Email:
   ngocduong.hus@gmail.com
 • Vũ Thị Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhóm trưởng Hóa, Sinh, ĐỊa - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0974735445
  • Email:
   khanhleloi260786@gmail.com
 • Đỗ Thùy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhóm trưởng Vật lí - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0943793356
  • Email:
   linhdtt1289@gmail.com